« powrót

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

_________________________________________________________________________

 

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą przy ul. Gierymskiego 1, 44-100 Gliwice

reprezentowana przez dyrektora Agnieszkę Wilczyńską  

 

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice (wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach) oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1. „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”.

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi określa Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych”.

 

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest:

Wioletta Dymek, tel. (32) 231-05-69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu

 

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie m.in. 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z późn. zm.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (w wyraźnie oznaczonych, odrębnych innych niż wyżej wymienionych celach np. konkurs, wizerunek, zgoda na przesłanie opinii do szkoły).

 

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie niszczenia (brakowania) dokumentacji.
  3. Podmioty, które realizują zadania publiczne.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Karty Indywidualne, opinie, orzeczenia – 15 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się wizyta w Poradni.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, zgodnie z okresem wskazanym przy udzielaniu danej zgody lub zgodnie z pkt. 7.


Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 3. poprawiania (uzupełniania) swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. przenoszenia danych (m.in. przetwarzanych na podstawie zgody, art. 20 Roz. 2016/679);
 6. usunięcia danych (m.in. przetwarzanych na podstawie zgody, art. 17 Roz. 2016/679);

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym.

Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą
na przetwarzanie danych osobowych
.

 1. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności Tekst łatwy do czytania