« powrót

RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach informuje, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą przy ul. Gierymskiego 1,

44-100 Gliwice,

miejsce działalności: ul. Warszawska 35A, 44-100 Gliwice

NIP: 631-10-77-574, REGON: 000724264.

Z Administratorem można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez email: sekretariat@ppp.gliwice.eu lub telefonicznie (32) 231-05-69

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj.
 • w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Administratora (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw)
 • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją
  w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach opracowaną na postawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
  lub zgodnie z pkt 3.
 2. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych
  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
  na podstawie przepisów prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym,
  zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: mgr Wioletta Dymek, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez email: sekretariat@ppp.gliwice.eu
  lub telefonicznie (32) 231-05-69.

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice