« powrót

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ąą(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach informuje, że:

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą przy ul. Gierymskiego 1,
z miejscem działalności ul. Warszawska 35A, 44-100 Gliwice,
reprezentowana przez Dyrektora Agnieszkę Wilczyńską

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione
w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów
w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest:
Wioletta Dymek, tel. (32) 231-05-69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z późn. zm.
d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, z późn. zm.
e. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z późn. zm.
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
a. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
ER – KOM Rafał Marek, ul. Ignacego Paderewskiego 105A, 41-810 Zabrze
b. Podmioty, które realizują zadania publiczne.
Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w kartach indywidualnych – 15 lat od ostatniej wizyty w Poradni.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres lub zgodny z pkt 7.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym.
Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą
na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice