« powrót

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

_________________________________________________________________________

 

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Gierymskiego 1, 44-100 Gliwice

reprezentowana przez dyrektora Agnieszkę Wilczyńską  

 

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz Miejskich jednostek organizacyjnych”, który jest dostępny pod adresem:

https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

lub w siedzibie Administratora.

 

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi określa „Zarządzenie organizacyjne
nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych”,
które jest dostępne pod adresem:

https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

lub w siedzibie Administratora.

 

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest:

Wioletta Dymek, tel. (32) 231-05-69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu

 

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) i lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

oraz rozporządzenia wydane na ich podstawie m.in. 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z późn. zm.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie niszczenia (brakowania) dokumentacji.
  3. Podmioty, które realizują zadania publiczne.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (o których mowa w pkt. 5 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe zawarte w Kartach Indywidualnych – 15 lat od ostatniej wizyty w Poradni.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, zgodnie
  z okresem wskazanym przy udzielaniu danej zgody lub zgodnie z pkt 7.


Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 3. sprostowania (poprawiania) i uzupełniania swoich danych osobowych;
 4. usunięcia danych (przetwarzanych na podstawie zgody);

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. przenoszenia danych (przetwarzanych na podstawie zgody);
 2. ograniczenia przetwarzania;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym.

Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą
na przetwarzanie danych osobowych
.

 1. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności