« powrót

Historia PPP

1961 roku doszło do oficjalnego otwarcia w gliwickim Ratuszu Poradni Psychologicznej, jako oddziału terenowego Wojewódzkiej Poradni Psychologicznej w Katowicach. Samodzielnym pracownikiem i osobą, która zapoczątkowała historię poradni była mgr Sławomira Błaszczuk. Drugim psychologiem i kierownikiem Poradni od roku szkolnego 1962/63 była mgr Krystyna Walichiewicz (psycholog).

1 września 1966r. z połączenia oddziałów terenowych z równolegle funkcjonującymi społeczno-wychowawczymi poradniami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstały Poradnie Wychowawczo-Zawodowe. Poradnia w Gliwicach była podzielona na działy: przedszkolny, szkolnyi orientacji zawodowej. W tym okresie psycholodzy i pedagodzy Poradni, oprócz diagnozowania i pracy w ośrodku selekcyjnym kwalifikującym dzieci do szkół specjalnych, pracowali w środowisku szkół, przedszkoli i innych placówek naszego miasta. Poprzez stałe i systematyczne spotkania na konferencjach dyrektorów wypracowano metody pracy z uczniami zdolnymi bądź mającymi trudności w nauce.

1974r. dyrektorem Poradni została mgr Maria Szaluś (pedagog). Był to czas wprowadzania „dziesięciolatki”, czyli wdrażania reformy oświaty, a Poradnie Wychowawczo-Zawodowe zobligowano do pomocy we wprowadzaniu założeń reformy. Pracownicy Poradni pomagali nauczycielom przy wprowadzaniu nauki czytania i pisania w oddziałach „0”, opracowywali programy wspierające rozwój dzieci, organizowali szkolenia dla nauczycieli, a także pomagali nauczycielom w tworzeniu zespołów dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

W 1976r. Poradnia zmieniła lokal – przeniesiono ją na ulicę Średnią 10. W roku 1984, po przejściu mgr Marii Szaluś na stanowisko dyrektora Okręgowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Katowicach, dyrektorem gliwickiej Poradni została mgr Wiktoria Gomolla (psycholog). W latach jej kadencji Poradnia kontynuowała pracę na rzecz dzieci, ich rodziców oraz placówek oświatowych. W tym okresie zwiększyła się liczba pracowników pedagogicznych w Poradni. Pedagodzy i psycholodzy wtedy zatrudnieni stanowią dziś doświadczone grono specjalistów pomagających dzieciomi młodzieży gliwickich placówek.

1986r. Poradnią zaczęła kierować mgr Urszula Suś-Marek (pedagog). Przełom lat osiemdziesiątych to okres wyżu demograficznego, ogromne przeładowanie szkół, praca na trzy zmiany. W okresie tym w Gliwicach było około 40 szkół podstawowych i ponad 60 przedszkoli. Poradnia na bieżąco organizowała spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, omawiając problemy wynikające z pracy Poradni i przybliżając działalność Poradni. Za czasów dyrektor Urszuli Suś-Marek powstała w Poradni pierwsza duża sala terapii w miejscu dawnego pokoju socjalnego.

W roku 1990 dyrektorem Poradni została mgr Elżbieta Wawrzynek (psycholog). W tym czasie zmieniono organizację wewnętrzną Poradni – utworzono nowe działy: młodzieżowy, zawodowy i profilaktyki uzależnień, powołano do życia kilka świetlic socjoterapeutycznych, na szeroką skalę prowadzono terapię pedagogiczną dzieci dyslektycznych, przeprowadzono liczne szkolenia dla nauczycieli. W marcu 1993 r. Poradnia przeprowadziła się do wyremontowanego lokalu przy ul. Zwycięstwa 13, zyskując tym samym większą ilość gabinetów dla pracowników, salę narad i dużą salę terapii.

25 października 1993r. decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Placówka została doposażona w pierwszy komputer, telewizor i wideo.

1995 r. dyrektorem Poradni została mgr Helena Stolarczyk (pedagog). Poradnia nadal rozwijała działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną. Prowadzone były świetlice socjoterapeutyczne, organizowano liczne konferencje, szkolenia, warsztaty, prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców, rozwijała się współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, sądem, policją i innymi instytucjami. Na terenie Poradni przeprowadzono we współpracy z WOM roczny kurs doskonalący dla nauczycieli „Terapia pedagogiczna”, zainicjowany i przygotowany do realizacji przez poprzednią dyr. Elżbietę Wawrzynek. Po raz pierwszy zorganizowano spotkanie z przedstawicielami szkół integracyjnych w celu wspólnego kwalifikowania dzieci do klas integracyjnych.

W sierpniu 2000 r. Poradnia przeprowadziła się do nowego lokalu na ul. Warszawską 35 A,  a dyrektorem została mgr Elżbieta Wawrzynek (psycholog). Poradnia działała poprzez: Dział Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju i Funkcji Rodziny, Dział Diagnozy i Terapii Dziecka z Wadą Mowy, Słuchu lub Wzroku, Dział Szkolny, Dział Młodzieżowy oraz Dział Kierowania. W tym czasie udało się pozyskać nowoczesne pomoce do diagnozy i terapii. Wyposażone zostały sale terapeutyczne, gabinety pracowników, czynione były starania wyposażenia Poradni w komputery. Pracownicy Poradni organizowali akcje promujące placówkę w środowisku lokalnym  Działała specjalistyczna świetlica terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami zachowania, powołany został Punkt Pomocy i Terapii Ofiarom Przemocy i Punkt Interwencyjny dla udzielania pomocy w szczególnie trudnych przypadkach, wymagających natychmiastowych działań. Poradnia ściśle współpracowała z instytucjami pomagającymi dzieciom i rodzinie. Zaobserwowano, że coraz więcej rodziców zaczęło trafiać do Poradni bez pośrednictwa szkoły, czując potrzebę kontaktu ze specjalistą i oczekując pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. Zainicjowano systematyczne szkolenia i warsztaty dla rodziców: Szkoła dla Rodziców i Klub dla Rodziców, których spotkania kontynuowane są do dzisiaj. W tym czasie przeprowadzono też generalny remont budynku Poradni, tworząc nowe gabinety i dzisiejszą salę konferencyjną.

W marcu 2004r. dyrektorem Poradni został mgr Artur Kulig (pedagog).
Nowy dyrektor przyjął następujące priorytety swojej pracy:
Rozpoznawanie potrzeb środowiska społecznego – prowadzono badania sondażowe rozpoznające potrzeby pedagogów i psychologów szkolnych oraz szkół w zakresie współpracy z Poradnią; we współpracy z gliwickim środowiskiem logopedycznym stworzono Mapę Logopedyczną Gliwic. przedstawiającą stan opieki logopedycznej w mieście; zainicjowano przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej współpracy Poradni ze środowiskiem.
– Podnoszenie jakości realizowanych przez Poradnię zadań wyznaczonych przez MEN – w ramach podnoszenia jakości pracy Poradni podniesiona została jakość diagnozy, opiniowania oraz orzecznictwa; zakupiono baterie testów do diagnozy osobowości i emocji; doprowadzono do realizacji przyjęcia sprzętu komputerowego z Funduszu Europejskiego; doposażono salę konferencyjną w sprzęt multimedialny; Poradnia została przyłączona do Internetu, stworzona została strona www Poradni; na bieżąco doposażane były gabinety specjalistów.
– Integracja środowiska pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów, nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołami – organizuje się spotkania grup wsparcia dla psychologów i nauczycieli wspomagających klas integracyjnych przy Poradni działa Gliwicki Zespół Doskonalenia Logopedów, funkcjonujący w strukturach Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Poradnia ma swój udział w doskonaleniu zawodowym pedagogów szkolnych.
– Wzmacnianie funkcji rodziny – w Poradni i poza nią organizowane są systematycznie warsztaty edukacyjne z zakresu umiejętności wychowawczych; rodzice zapraszani są do współuczestniczenia w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych; w Poradni powstał zespół do spraw psychoterapii, który między innymi zajmuje się pomocą terapeutyczną dla rodzin i jest systematycznie superwizowany przez certyfikowanego Superwizora.

W tym okresie rozwinęła się w Poradni działalność wolontariatu, organizowane były również liczne konferencje dla nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz lekarzy. Na szczególną uwagę zasługują konferencje o zasięgu ponadlokalnym, a nawet ogólnopolskim:

  • „Moje życie w świecie słyszących”,
  • „Dziecko z ADHD – integracja oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych”,
  • „Całościowe zaburzenia rozwoju. Od autyzmu do ekstrawagancji”.

2009r. dyrektorem Poradni została mgr Grażyna Barczyk (pedagog). Kontynuowano różnorodne formy pracy, takie jak: diagnoza, terapia indywidualna i grupowa o różnorodnej tematyce, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz rodziców, a także konferencje dla nauczycieli i lekarzy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. We współpracy z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym zorganizowano konferencję pt. „Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, a wymiernym efektem była publikacja pokonferencyjna, zawierająca wykaz dostosowań dla poszczególnych grup uczniów. W tym czasie odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja pt. „Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko…”.

W tym czasie powstały zespoły zadaniowe do spraw: dysleksji rozwojowej, psychoterapii, profilaktyki, ewaluacji, promocji Poradni, wspierania rozwoju małego dziecka.

Od 01.09. 2014 r. dyrektorem Poradni jest mgr Agnieszka Wilczyńska. Priorytetami pracy Poradni zostały ustalone :

  • zwiększenie liczby form współpracy z rodzicami jako poszerzenie oferty pomocy dla dzieci – konferencje, Dni Otwarte, warsztaty poza Poradnią, kluby, Grupy wsparcia,
  • dalsze podwyższanie poziomu merytorycznego pracy Poradni  – szkolenia, specjalizacje pracowników,
  • polepszenie bazy terapeutycznej i diagnostycznej Poradni –pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

Na początku roku 2020 Poradnia przeprowadziła się do nowej lokalizacji. Miejscem prowadzenia działalności stał się budynek na ulicy Gierymskiego 1. Został on poddany gruntownej modernizacji i dostosowany do potrzeb Poradni. Remont finansowany był w całości z budżetu Miasta Gliwice. Nowy lokal oferował większą, bardziej komfortową przestrzeń użytkową. Znacząco zwiększył się komfort prowadzenia diagnozy i terapii dla klientów jak i dla pracowników. Nowe miejsce działalności pozwoliło też na poszerzenie działań Poradni na rzecz mieszkańców Gliwic.

 

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności ETR - tekst łatwy do czytania i rozumienia Standardy ochrony małoletnich