« powrót

Historia PPP

1961 roku doszło do oficjalnego otwarcia w gliwickim Ratuszu Poradni Psychologicznej, jako oddziału terenowego Wojewódzkiej Poradni Psychologicznej w Katowicach. Samodzielnym pracownikiem i osobą, która zapoczątkowała historię poradni była mgr Sławomira Błaszczuk (obecnie lekarz psychiatra). Drugim psychologiem i kierownikiem Poradni od roku szkolnego 1962/63 była mgr Krystyna Walichiewicz (psycholog).

1 września 1966r. z połączenia oddziałów terenowych z równolegle funkcjonującymi społeczno-wychowawczymi poradniami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstały Poradnie Wychowawczo-Zawodowe. Poradnia w Gliwicach była podzielona na działy: przedszkolny, szkolnyi orientacji zawodowej. W tym okresie psycholodzy i pedagodzy Poradni, oprócz diagnozowania i pracy w ośrodku selekcyjnym kwalifikującym dzieci do szkół specjalnych, pracowali w środowisku szkół, przedszkoli i innych placówek naszego miasta. Poprzez stałe i systematyczne spotkania na konferencjach dyrektorów wypracowano metody pracy z uczniami zdolnymi bądź mającymi trudności w nauce.

1974r. dyrektorem Poradni została mgr Maria Szaluś (pedagog). Był to czas wprowadzania „dziesięciolatki”, czyli wdrażania reformy oświaty, a Poradnie Wychowawczo-Zawodowe zobligowano do pomocy we wprowadzaniu założeń reformy. Pracownicy Poradni pomagali nauczycielom przy wprowadzaniu nauki czytania i pisania w oddziałach „0”, opracowywali programy wspierające rozwój dzieci, organizowali szkolenia dla nauczycieli, a także pomagali nauczycielom w tworzeniu zespołów dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

W 1976r. Poradnia zmieniła lokal – przeniesiono ją na ulicę Średnią 10. W roku 1984, po przejściu mgr Marii Szaluś na stanowisko dyrektora Okręgowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Katowicach, dyrektorem gliwickiej Poradni została mgr Wiktoria Gomolla (psycholog). W latach jej kadencji Poradnia kontynuowała pracę na rzecz dzieci, ich rodziców oraz placówek oświatowych. W tym okresie zwiększyła się liczba pracowników pedagogicznych w Poradni. Pedagodzy i psycholodzy wtedy zatrudnieni stanowią dziś doświadczone grono specjalistów pomagających dzieciomi młodzieży gliwickich placówek.

1986r. Poradnią zaczęła kierować mgr Urszula Suś-Marek (pedagog). Przełom lat osiemdziesiątych to okres wyżu demograficznego, ogromne przeładowanie szkół, praca na trzy zmiany. W okresie tym w Gliwicach było około 40 szkół podstawowych i ponad 60 przedszkoli. Poradnia na bieżąco organizowała spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, omawiając problemy wynikające z pracy Poradni i przybliżając działalność Poradni. Za czasów dyrektor Urszuli Suś-Marek powstała w Poradni pierwsza duża sala terapii w miejscu dawnego pokoju socjalnego.

W roku 1990 dyrektorem Poradni została mgr Elżbieta Wawrzynek (psycholog). W tym czasie zmieniono organizację wewnętrzną Poradni – utworzono nowe działy: młodzieżowy, zawodowy i profilaktyki uzależnień, powołano do życia kilka świetlic socjoterapeutycznych, na szeroką skalę prowadzono terapię pedagogiczną dzieci dyslektycznych, przeprowadzono liczne szkolenia dla nauczycieli. W marcu 1993 r. Poradnia przeprowadziła się do wyremontowanego lokalu przy ul. Zwycięstwa 13, zyskując tym samym większą ilość gabinetów dla pracowników, salę narad i dużą salę terapii.

25 października 1993r. decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Placówka została doposażona w pierwszy komputer, telewizor i wideo.

1995 r. dyrektorem Poradni została mgr Helena Stolarczyk (pedagog). Poradnia nadal rozwijała działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną. Prowadzone były świetlice socjoterapeutyczne, organizowano liczne konferencje, szkolenia, warsztaty, prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców, rozwijała się współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, sądem, policją i innymi instytucjami. Na terenie Poradni przeprowadzono we współpracy z WOM roczny kurs doskonalący dla nauczycieli „Terapia pedagogiczna”, zainicjowany i przygotowany do realizacji przez poprzednią dyr. Elżbietę Wawrzynek. Po raz pierwszy zorganizowano spotkanie z przedstawicielami szkół integracyjnych w celu wspólnego kwalifikowania dzieci do klas integracyjnych.

W sierpniu 2000 r. Poradnia przeprowadziła się do nowego lokalu na ul. Warszawską 35 A,  a dyrektorem została mgr Elżbieta Wawrzynek (psycholog). Poradnia działała poprzez: Dział Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju i Funkcji Rodziny, Dział Diagnozy i Terapii Dziecka z Wadą Mowy, Słuchu lub Wzroku, Dział Szkolny, Dział Młodzieżowy oraz Dział Kierowania. W tym czasie udało się pozyskać nowoczesne pomoce do diagnozy i terapii. Wyposażone zostały sale terapeutyczne, gabinety pracowników, czynione były starania wyposażenia Poradni w komputery. Pracownicy Poradni organizowali akcje promujące placówkę w środowisku lokalnym  Działała specjalistyczna świetlica terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami zachowania, powołany został Punkt Pomocy i Terapii Ofiarom Przemocy i Punkt Interwencyjny dla udzielania pomocy w szczególnie trudnych przypadkach, wymagających natychmiastowych działań. Poradnia ściśle współpracowała z instytucjami pomagającymi dzieciom i rodzinie. Zaobserwowano, że coraz więcej rodziców zaczęło trafiać do Poradni bez pośrednictwa szkoły, czując potrzebę kontaktu ze specjalistą i oczekując pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. Zainicjowano systematyczne szkolenia i warsztaty dla rodziców: Szkoła dla Rodziców i Klub dla Rodziców, których spotkania kontynuowane są do dzisiaj. W tym czasie przeprowadzono też generalny remont budynku Poradni, tworząc nowe gabinety i dzisiejszą salę konferencyjną.

W marcu 2004r. dyrektorem Poradni został mgr Artur Kulig (pedagog).
Nowy dyrektor przyjął następujące priorytety swojej pracy:
Rozpoznawanie potrzeb środowiska społecznego – prowadzono badania sondażowe rozpoznające potrzeby pedagogów i psychologów szkolnych oraz szkół w zakresie współpracy z Poradnią; we współpracy z gliwickim środowiskiem logopedycznym stworzono Mapę Logopedyczną Gliwic. przedstawiającą stan opieki logopedycznej w mieście; zainicjowano przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej współpracy Poradni ze środowiskiem.
– Podnoszenie jakości realizowanych przez Poradnię zadań wyznaczonych przez MEN – w ramach podnoszenia jakości pracy Poradni podniesiona została jakość diagnozy, opiniowania oraz orzecznictwa; zakupiono baterie testów do diagnozy osobowości i emocji; doprowadzono do realizacji przyjęcia sprzętu komputerowego z Funduszu Europejskiego; doposażono salę konferencyjną w sprzęt multimedialny; Poradnia została przyłączona do Internetu, stworzona została strona www Poradni; na bieżąco doposażane były gabinety specjalistów.
– Integracja środowiska pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów, nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołami – organizuje się spotkania grup wsparcia dla psychologów i nauczycieli wspomagających klas integracyjnych przy Poradni działa Gliwicki Zespół Doskonalenia Logopedów, funkcjonujący w strukturach Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Poradnia ma swój udział w doskonaleniu zawodowym pedagogów szkolnych.
– Wzmacnianie funkcji rodziny – w Poradni i poza nią organizowane są systematycznie warsztaty edukacyjne z zakresu umiejętności wychowawczych; rodzice zapraszani są do współuczestniczenia w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych; w Poradni powstał zespół do spraw psychoterapii, który między innymi zajmuje się pomocą terapeutyczną dla rodzin i jest systematycznie superwizowany przez certyfikowanego Superwizora.

W tym okresie rozwinęła się w Poradni działalność wolontariatu, organizowane były również liczne konferencje dla nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz lekarzy. Na szczególną uwagę zasługują konferencje o zasięgu ponadlokalnym, a nawet ogólnopolskim:

  • „Moje życie w świecie słyszących”,
  • „Dziecko z ADHD – integracja oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych”,
  • „Całościowe zaburzenia rozwoju. Od autyzmu do ekstrawagancji”.

2009r. dyrektorem Poradni została mgr Grażyna Barczyk (pedagog). Kontynuowano różnorodne formy pracy, takie jak: diagnoza, terapia indywidualna i grupowa o różnorodnej tematyce, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz rodziców, a także konferencje dla nauczycieli i lekarzy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. We współpracy z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym zorganizowano konferencję pt. „Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, a wymiernym efektem była publikacja pokonferencyjna, zawierająca wykaz dostosowań dla poszczególnych grup uczniów. W tym czasie odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja pt. „Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko…”.

W tym czasie powstały zespoły zadaniowe do spraw: dysleksji rozwojowej, psychoterapii,profilaktyki, ewaluacji, promocji Poradni, wspierania rozwoju małego dziecka.

Od 01.09. 2014 r. dyrektorem Poradni jest mgr Agnieszka Wilczyńska. Priorytetami pracy Poradni zostały ustalone :

  • zwiększenie liczby form współpracy z rodzicami jako poszerzenie oferty pomocy dla dzieci – konferencje, Dni Otwarte, warsztaty poza Poradnią, kluby, Grupy wsparcia,
  • dalsze podwyższanie poziomu merytorycznego pracy Poradni  – szkolenia, specjalizacje pracowników,
  • polepszenie bazy terapeutycznej i diagnostycznej Poradni –pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice