« powrót

Pracownicy

Dyrektor PPP:

mgr Agnieszka Wilczyńska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży po przemocy i przemocy seksualnej, terapii indywidualnej dziecka w ujęciu systemowym, systemowej terapii rodzin. Prowadzi terapię indywidualną dla dzieci po przemocy, dzieci lękowych oraz z trudnościami emocjonalnymi. W ramach pracy grupowej realizuje warsztaty, grupy wsparcia oraz interwencje kryzysowe.

Zastępca Dyrektora PPP:

mgr Izabela Wiltosz-Mozych – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością: psychologia kliniczno-sądowa. Ukończyła 4-letnie studium doskonalące dla psychologów „Podstawy psychoterapii”. Jest w trakcie całościowego szkolenia Curriculum w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej młodzieży (głównie adolescentów) oraz w terapii rodzin. Pracuje w nurcie ericksonowsko-systemowym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

Psycholodzy:

mgr Wioletta Bajor – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością: psychologia wychowawcza. Ukończyła 4-letnie studium doskonalące dla psychologów ”Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży”. Pracuje w sekcji diagnozy działu szkolno-młodzieżowego. Na terenie poradni zajmuje się ponadto terapią dzieci i młodzieży oraz terapią rodzin. W gliwickich szkołach prowadzi warsztaty psychoedukacyjne.

mgr Anna Bilska – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Poradni pracuje w dziale Przedszkolnym, gdzie diagnozuje dzieci z opóźnieniami i trudnościami rozwojowymi. W pracy terapeutycznej koncentruje się szczególnie na stymulacji i wsparciu rozwoju dzieci poniżej 3 r.ż.

mgr Magdalena Bogucka – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W Poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci z deficytami poznawczymi, trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Mirosława Bubakpsycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje w Sekcji Terapeutycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, poradnictwem rodzinnym i wychowawczym, diagnozą i terapią osób z ASD, prowadzi zajęcia w ramach Treningów Umiejętności Społecznych. Ukończyła: 2-letni kurs w zakresie Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Zakład Terapii Rodzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Collegium Medicum UJ,  całościowe szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Systemowej, szkolenie z zastosowania protokołu obserwacji ADOS-2. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Pracuje pod stałą superwizją.

mgr Ewelina Domanus psycholog, trener umiejętności społecznych. Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ze specjalnością Neuropsychologia i neurokognitywistyka. W Poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi i poznawczymi. Regularnie uczestniczy w różnorodnych szkoleniach i certyfikowanych kursach o tematyce pomocy psychologicznej.

dr n. hum. Anita Gałuszka psycholog i pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, pomocą psychologiczną ukierunkowaną na indywidualną pracę z młodzieżą w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii oraz trudności emocjonalnych, a także prowadzi psychoedukację dzieci, młodzieży i ich rodziców. W celu wzbogacenia warsztatu pracy psychologicznej systematycznie uczestniczy w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach zarówno szkoleniowych, jak i naukowych.

mgr Monika Gomolla-Seredyńska – psycholog,  nauczyciel dyplomowany,   absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Studia Podyplomowe „Diagnoza i pomoc psychologiczna” – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestniczyła w warsztatach i szkoleniach na temat pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną, niedostosowaną, uzależnioną oraz pracy z rodziną. Zajmuje się diagnozą dzieci z ryzyka dysleksji, trudnościami w nauce szkolnej oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

mgr Urszula Janota – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, specjalizacja – psychologia wychowawcza. W 1996 roku ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną. W 2006 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego. Dodatkowo uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment. Zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne. Ma doświadczenie w szkolnictwie specjalnym i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Od kilku lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców z zespołem Aspergera.

mgr Beata Kamińska – psycholog w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnościami: psychologia kliniczna i sądowa. Swoje doświadczenie zdobywała jako pracownik licznych instytucji zajmujących się diagnostyką, udzielaniem wsparcia. Na co dzień zajmuje się diagnozą oraz pracą terapeutyczną z dziećmi oraz ich rodzicami. Uczestniczy w konferencjach, kursach i szkoleniach doskonalących warsztat pracy w zakresie psychologii.

mgr Maria Kotarba – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: psychologia, specjalizacja: defektologia. Uczestniczy w różnorodnych certyfikowanych kursach i szkoleniach doskonalących w zakresie pracy psychologicznej. Diagnozuje osoby z dysfunkcjami rozwojowymi i deficytami społecznymi. Doświadczenie zawodowe: praca z osobami niepełnosprawnymi, z osobami uzależnionymi, z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Obszar działania: diagnoza, poradnictwo i pomoc psychologiczna udzielana dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz rodzinie.

mgr Monika Łuczak – psycholog, seksuolog kliniczny, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej (SWPS Katowice), psychologii sądowej (UŚ Katowice) oraz oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym (MCKP UJ Kraków). W Poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym. Specjalizuje się w diagnozie dzieci z trudnościami w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym. Prowadzi konsultacje w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.

mgr Aleksandra Nowak – psycholog w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Opolskim o specjalności psychologia kliniczna. W Poradni zajmuje się diagnozą i pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą. Skupia się na pomocy i wsparciu w trudnych sytuacjach życiowych. Pracuje również z osobami dorosłymi w szeroko rozumianym kryzysie. Uczestniczy w kursach i szkoleniach doskonalących warsztat pracy w zakresie psychologii.

mgr Marta Partyk – psycholog dziecięcy, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno‑Młodzieżowego. Na co dzień zajmuje się diagnozą oraz pracą z dziećmi oraz ich rodzicami. Uczestniczy w kursach i szkoleniach doskonalących warsztat pracy w zakresie psychologii.

mgr Magdalena Plich – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany.  Studiowała na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła całościowy czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie (kurs atestowany przez PTP). Aktywnie podnosi swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach naukowych, warsztatach oraz szkoleniach. Pracuje pod superwizją. Zajmuje się diagnozą, wsparciem i  terapią indywidualną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi.

mgr Katarzyna Polinceusz – jest psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z certyfikatem nr (1114) akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacjami psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży oraz człowieka dorosłego, jak również pedagogikę opiekuńczo-resocjalizacyjną na Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu lęku, napadów paniki, fobii oraz trudności w relacjach społecznych. Swoje doświadczenie zdobywała jako praktykantka, wolontariuszka i pracownik licznych instytucji zajmujących się diagnostyką, udzielaniem wsparcia i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.

mgr Tatiana Sikora – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. W zakresie psychoterapii szkoliła się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz w Śląskiej Szkole Psychoterapii, gdzie ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz psychoterapeutycznej. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń związanych z przebytymi traumami. Jako psychoterapeuta pracuje w nurcie psychodynamicznym i poznawczym.

mgr Marcin Szydłowski – psycholog w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Absolwent psychologii stosowanej oraz pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi nabywał w krakowskich placówkach wychowawczych. Prowadzi warsztaty i zajęcia indywidualne z zakresu nadużywania nowych mediów.

mgr Natalia Werner-Bierzyńska – psycholog, oligofrenopedagog, specjalista do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi. Nieustannie wzbogaca swoje umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach tematycznych.

mgr Dominika Zatorska – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Poradni pracuje w dziale terapeutycznym, gdzie zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w udzielaniu pomocy i wsparcia psychologicznego oraz prowadzeniem działalności oświatowo-wychowawczej. Uczestniczy w kursach i szkoleniach doskonalących warsztat psychologa.

mgr Marta Zyś – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością: psychologia kliniczna oraz psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia. Aktualnie kończy studia podyplomowe z zakresu terapii rodzinnej i poradnictwa rodzinnego oraz psychologiczno-pedagogicznego. W Poradni pracuje w Sekcji Terapeutycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Wzbogaca swój warsztat pracy systematycznie uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

Pedagodzy:

mgr Alicja Balicka – surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W poradni pracuje w dziale przedszkolnym, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment Basic. Zajmuje się również diagnozą i terapią dzieci i uczniów z wadą słuchu i z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego. Jest Providerem aktywnego treningu słuchowego Neuroflow. Wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Barbara Borowska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Opiekuje się dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.  Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych, szczególnie stymulującą rozwój dziecka w procesie nabywania gotowości szkolnej. Prowadzi terapię grupową Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Organizuje warsztaty dla dzieci na terenie placówek przedszkolnych. Prowadzi dla rodziców spotkania warsztatowo-dyskusyjne w ramach „Szkoły dla Rodziców” i „Klubu dla Rodziców”.

mgr Małgorzata Fudal – pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym, gdzie zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi terapię grupową – Trening Umiejętności Społecznych – oraz terapię indywidualną. Systematycznie wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Justyna Kenig – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  o specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. Ukończyła studia podyplomowe  z obszaru terapii patologii zachowań. Pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Zajmuje się diagnozą trudności dydaktyczno-wychowawczych dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, indywidualne dla dzieci mających trudności  w pisaniu, czytaniu, liczeniu a także zajęcia usprawniające skuteczne uczenie się z wykorzystaniem mnemotechnik. Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas certyfikowanego szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych wykorzystuje prowadząc  zajęcia grupowe dla dzieci potrzebujących wsparcia w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. Podnosi stale swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Koordynuje organizacją i przebiegiem  praktyk studenckich na terenie poradni.

mgr Krzysztof Koj – pedagog, nauczyciel mianowany, pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o specjalności pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii na Uniwersytecie Opolskim. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku szkolnym. Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności zawodowe. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment oraz certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny.

mgr Barbara Kosińska – nauczyciel dyplomowany; ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej. Aktualnie psychoterapeuta w drodze do certyfikacji. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment. W poradni pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Terapeutycznie pracuje pod stałą superwizją z młodzieżą oraz rodzinami.

mgr Barbara Kustra – pedagog, nauczyciel dyplomowany,  pracownik Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego. Koordynator Zespołu ds. Dysleksji. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje zawodowe: nauczanie zintegrowane, resocjalizacja i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, terapia biofeedback, certyfikowany  terapeuta  Metody Instrumental Enrichment. Ustawicznie  rozwija swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Jadwiga Lesik – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Uniwersytet Śląski.
W poradni pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną związaną z trudnościami w nauce. Prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce, terapię ręki, warsztaty psychoedukacje dla uczniów. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Jolanta Maćkowska – tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Rewalidacji niewidomych i niedowidzących, ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z wadami wzroku, słabo widzących i niewidomych, udziela porad w zakresie: informacji o pomocach optycznych, korzystania spoza wzrokowych form i metod uczenia się, udogodnień egzaminacyjnych przysługujących uczniom z dysfunkcją wzroku.

mgr Agata Otłowska – pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. W poradni pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów z trudnościami w nauce.

mgr Wioletta Paczuska – pedagog, terapeuta integracji bilateralnej oraz certyfikowany terapeuta Metody Instrumental Enrichment. Ukończyła studia podyplomowe: Socjoterapia i Terapia Pedagogiczna, Integracja Sensoryczna oraz Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu). Prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i integracji bilateralnej, zajęcia grupowe wg Programu Ćwiczeń dr Sally Goddard oraz terapię Neurotaktylną wg S.Masgutowej. Zajmuje się także diagnozowaniem i terapią osób ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, ukończyła szkolenie z zastosowania protokołu obserwacji ADOS-2. Systematycznie wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Dorota Pniowska – pedagog, koordynator Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz problemami dotyczącymi nadpobudliwości psychoruchowej. Prowadzi zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

mgr Danuta Skarżeńska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną związaną z trudnościami w nauce oraz specyficznymi trudnościami w pisaniu. Prowadzi terapię dzieci mających specyficzne problemy w poprawnym czytaniu i pisaniu, problemy ze skupieniem uwagi, zajęcia grafomotoryczne. Realizuje program „Szkoła dla Rodziców” w formie zajęć warsztatowych z rodzicami.

mgr Jacek Tarkota – doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, techniki i informatyki. Ukończył szkolenia z zakresu nadzoru pedagogicznego, kształcenia ustawicznego na odległość, andragogiki i zarządzania projektami. Udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

mgr Joanna Troll – pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie: surdopedagogiki i tyflopedagogiki oraz certyfikowany kurs: Trening Umiejętności Społecznych. Realizatorka programu „Szkoła dla Rodziców”. W poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym, gdzie zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci w ramach rozwijania ich funkcji poznawczych. Systematycznie wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Elżbieta Wystep-Kolago – pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia pedagogiczne w KUL oraz podyplomowe studia z zakresu nauk o rodzinie i doradztwa zawodowego. W Poradni pracuje w Sekcji Terapeutycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną związaną z trudnościami w nauce, terapią pedagogiczną, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i uczniów, trening pamięci i koncentracji dla młodzieży oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Logopedzi:

mgr Iwona Krzywicka – koordynator Działu Logopedyczno-Medycznego. Pedagog, surdologopeda, neurologopeda, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback. I i II stopnia. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną (dyslalia, ORM, zaburzenia komunikacji, niepłynność mowy, afazja, terapia neurologopedyczna) dzieci i młodzieży. Swoją opieką obejmuje również dzieci z zaburzeniami słuchu  z uwzględnieniem zaburzeń przetwarzania słuchowego. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W pracy wykorzystuje szereg różnych metod, m.in. metodę Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona i elementy muzykoterapii, różnorodne programy multimedialne, trening Brain-Boy. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Elżbieta Kubiak – neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Filologii Polskiej i podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się diagnozą małych dzieci od 2 do 4 lat oraz terapią afazji, opóźnionego rozwoju mowy i dyslalii. Współpracuje ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w GCR Repty Śląskie.

mgr Katarzyna Kusz – pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego. Posiada złoty certyfikat Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Współzałożycielka ( z dr. M. Szalińską-Otorowską i D. Gabałą-Pustoszkin) Gliwickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów. Prowadzi terapię osób z następującymi zaburzeniami mowy: dyslalia, afazja, zaburzenia związane z nieprawidłową budową anatomiczną narządów artykulacyjnych.

mgr Aleksandra Łucka – pedagog, logopeda, absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o specjalności pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu o specjalności Logopedia, a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju z elementami Integracji Sensorycznej. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy dzieci przed czwartym rokiem życia oraz w wieku przedszkolnym.

mgr Krystyna Sacher-Szafrańska – pedagog, neurologopeda. Zajmuje się zaburzeniami komunikacji i mowy na podłożu neurologicznym , anatomicznym i psychogennym. Specjalizuje się w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi  (CCN).  Wykorzystuje w pracy również (AAC) alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Ponadto pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się.

mgr Anna Piszczewska-Heins – logopeda, absolwentka Filologii Polskiej oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła także Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ( od 3 do 7 r.ż) prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną ( dyslalia, opóźniony rozwój mowy). W pracy wykorzystuje szereg metod aktywizujących. Chętnie korzysta z logorytmiki, elementów muzykoterapii i arteterapii. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Magdalena Wojtowicz – pedagog-logopeda. Absolwentka Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na Uniwersytecie Opolskim oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także Studia Podyplomowe w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacja – Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pracuje z dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną.

Lekarz:

 • dr Barbara Latos

 

Administracja:

 • Beata Rusielewicz – kierownik gospodarczy
 • Maria Stefanik – starszy specjalista ds. administracji
 • mgr Wioletta Dymek – starszy specjalista ds. administracji
 • Izabela Jodajtis – sekretarka

 

Księgowość:

 •  Jadwiga Przybyło – główna księgowa
 • Natalia Szukalska – zastępca głównej księgowej

 

Obsługa:

 • Teresa Bukowska
 • Bogusław Kobierski
 • Sabina Kuls
 • Barbara Mendrygał
 • Ewa Musioł

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności ETR - tekst łatwy do czytania i rozumienia Standardy ochrony małoletnich