« powrót

Pracownicy

Dyrektor PPP:

mgr Agnieszka Wilczyńska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży po przemocy i przemocy seksualnej, terapii indywidualnej dziecka w ujęciu systemowym, systemowej terapii rodzin. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię indywidualną dla dzieci po przemocy, w tym również seksualnej, dzieci lękowych oraz z trudnościami emocjonalnymi. W zakresie terapii grupowej zajmuje się socjoterapią dzieci z trudnościami w zachowaniu oraz terapią rodzin. Prowadzi również warsztaty dla młodzieży i rodziców na terenie szkół z zakresu trudności okresu dojrzewania i agresji. Pracuje głównie w nurcie systemowym pod stałą superwizją.

Zastępca Dyrektora PPP:

mgr Izabela Wiltosz-Mozych – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością: psychologia kliniczno-sądowa. Ukończyła 4-letnie studium doskonalące dla psychologów „Podstawy psychoterapii”. Jest w trakcie całościowego szkolenia Curriculum w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz Rad Pedagogicznych. Specjalizuje się w psychoterapii młodzieży (głównie adolescentów) oraz w terapii rodzin. Preferuje w swojej pracy terapeutycznej podejście ericksonowskie oraz systemowe. Korzysta z regularnych superwizji. Koordynuje pracami wolontariatu na terenie Poradni.

Psycholodzy:

mgr Wioletta Bajor – psycholog, nauczyciel dyplomowany, pracuje w Poradni od 1991 roku. Odbyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach o specjalności psychologia wychowawcza. Ukończyła 4-letnie studium doskonalące dla psychologów „Podstawy psychoterapii” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny w Katowicach. Uczestniczyła w latach 1999-2001 w zajęciach superwizyjnych prowadzonych przez p. Jacka Pierzchałę z Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Na terenie Poradni zajmuje się terapią rodzin oraz terapią indywidualną młodzieży. Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży.

mgr Zuzanna Bajsarowicz –  Ihnatowicz – psycholog,  nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studium dla psychologów z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.  W trakcie pięcioletniego całościowego kursu psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim prowadzonego przez Katowicki Instytut Psychoterapii. Uczestniczy w różnorodnych formach szkoleniowo-warsztatowych wzbogacając swój warsztat o nowe kwalifikacje. W Poradni pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego.

mgr Anna Bilska – psycholog, nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3-letni „Kurs Systemowej Terapii Rodzin” przy Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie. Doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuje w Dziale Przedszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi terapię z elementami zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju oraz pracuje z rodzicami dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

mgr Magdalena Bogucka – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W Poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym. Prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną i grupową dzieci z deficytami poznawczymi, zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w zachowaniu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Mirosława Bubak – psycholog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła: 2-letni kurs w zakresie Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Zakład Terapii Rodzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Collegium Medicum UJ i całościowe szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Systemowej. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Pracuje w Sekcji Terapeutycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego, zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także prowadzeniem szkoleń dla Rad Pedagogicznych, warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów, poradnictwem rodzinnym i wychowawczym. Zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, ukończyła szkolenie z zastosowania protokołu obserwacji ADOS-2. Prowadzi zajęcia w ramach Treningów Umiejętności Społecznych. Pracuje pod stałą superwizją.

mgr Monika Gomolla-Seredyńska – psycholog,  nauczyciel dyplomowany,   absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie studiowała w latach 1996-2001. Ukończyła Studia Podyplomowe „Diagnoza i pomoc psychologiczna” – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 2003 roku. Uczestniczyła w warsztatach i szkoleniach na temat pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną, niedostosowaną, uzależnioną oraz pracy z rodziną. Jeszcze na studiach pracowała jako wychowawca w świetlicach terapeutycznych, zimowiskach i koloniach. Od 01.01.2002 roku zatrudniona w PPP w Gliwicach. Zajmuje się diagnozą dzieci z ryzyka dysleksji, trudnościami w nauce szkolnej oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.

mgr Monika Grądzka – psycholog i logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim o specjalności: Psychologia kliniczna i rozwojowa dzieci i młodzieży oraz Podyplomowego Studium Logopedii. Uczestniczka różnorodnych form doskonalenia zawodowego, m.in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończony kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” część I i II – „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz kurs I stopnia Kinezjologii Edukacyjnej metodą Dennisona. Pracuje w Sekcji Terapeutycznej. W pracy terapeutycznej zajmuje się trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi ( w tym moczeniem nocnym) i rodzinnymi.

mgr Renata Góral – psycholog, nauczyciel dyplomowany, I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. Koordynator Działu Przedszkolnego. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością psychologia wychowawczo-rozwojowa. Ukończyła różne formy samokształcenia i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie. W Poradni realizuje założenia „Programu Czterolatek”, diagnozując dzieci z problemami rozwojowymi oraz wspomagając rodziców w ich działaniach wychowawczych.

mgr Urszula Janota – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, specjalizacja – psychologia wychowawcza. W 1996 roku ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną. W 2006 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwa Zawodowego. Dodatkowo uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych. Zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną młodzieży, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży. Zajmuje się również działaniami z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców ze szkół ponadgimnazjalnych. Ma doświadczenie w szkolnictwie specjalnym i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

mgr Anna Karcz – psycholog, nauczyciel kontraktowy, pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno- – Młodzieżowego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim ze specjalnością psychologia kliniczna oraz pedagogiki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ze specjalnością pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. Systematycznie rozwija swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Jest certyfikowanym edukatorem Pozytywnej Dyscypliny. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku szkolnym.

mgr Barbara Klajmon – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się problemami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzi diagnozę i terapię indywidualną, grupową, a także zajęcia warsztatowe z klasami (m. in. w aspekcie pedagogiki zabawy i pedagogiki leczniczej). Udziela konsultacji nauczycielom i rodzicom w zakresie dysleksji oraz profilaktyki problemowej – dotyczącej trudności wychowawczych i agresji.

mgr Maria Kotarba – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1977), kierunek: psychologia; specjalizacja –  defektologia. Uczestniczy w różnorodnych kursach i szkoleniach doskonalących w zakresie pracy psychologicznej, z dysfunkcjami rozwojowymi i deficytami społecznymi. Doświadczenie zawodowe: praca z osobami niepełnosprawnymi, z osobami uzależnionymi, z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Obszar działania: diagnoza, poradnictwo i pomoc psychologiczna udzielana dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz osobom dorosłym.

mgr Monika Łuczak – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka psychologii – ze specjalnością psychologia kliniczna i sądowa – Uniwersytetu Śląskiego. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy o nowe kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oddziaływań terapeutycznych wieku rozwojowego w MCKP UJ w Krakowie. W Poradni pracuje w Dziale Przedszkolnym. Specjalizuje się w diagnozie małego dziecka oraz wspieraniu rozwoju zdolności u dzieci. Prowadzi program badań przesiewowych wśród dzieci 5-6 letnich.

 mgr Joanna Mierzwicka – Buzek –  psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, nauczyciel dyplomowany.  Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (SWPS, Katowice), uzyskując certyfikat. Bierze udział w różnych formach szkoleń – m.in. Podyplomowe Studia Psychokorekcji Zaburzeń Dzieci i Młodzieży (UŚ, Katowice) oraz kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT, Warszawa). Pracuje w Dziale Przedszkolnym. W Poradni pełni również funkcję koordynatora Zespołu ds. Psychoterapii.

mgr Marta Partyk – psycholog,  pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego.

mgr Magdalena Plich – psycholog, nauczyciel dyplomowany, pracuje w Sekcji Terapeutycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego. W 2004 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie Opolskim. Zdobywa doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach i modelach pracy z ludźmi. Ukończyła całościowy czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki środowiskowej w Krakowie (kurs atestowany przez PTP). Nieustannie rozwija swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych, krótszych formach doskonalenia zawodowego. Prowadzi zajęcia wspierające i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Pracuje pod superwizją.

mgr Katarzyna Polinceusz – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Ukończyła Uniwersytet Śląski ze specjalizacjami psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży oraz człowieka dorosłego, jak również pedagogikę opiekuńczo-resocjalizacyjną. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu lęku, napadów paniki, fobii oraz trudności w relacjach społecznych.

mgr Jolanta Sajkowska – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany, koordynator Sekcji Terapeutycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego. Uzyskała dyplom terapeuty studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Ukończyła podyplomowe szkolenie „Podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Psychoterapii. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii. Pracuje pod stałą superwizją.  Zajmuje się terapią indywidualną i grupową młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

mgr Marcin Szydłowski – psycholog w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego. Absolwent psychologii stosowanej oraz pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi nabywał w krakowskich placówkach wychowawczych. Poszerza swoje kompetencje poprzez samokształcenie oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Małgorzata Tomaszewska – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studia Podyplomowe „Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży” na Uniwersytecie śląskim w Katowicach, w ramach „Krakowskiej Fundacji Psychoterapii” Studia Podyplomowe „Podejście Systemowe w terapii rodzin” oraz m.in. Studium Socjoterapii i Studium Pedagogiki Leczniczej. Pracuje w stałej superwizji. W pracy psychoterapeutycznej prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i wychowawczymi, terapię grupową (socjoterapia) oraz warsztaty psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców. Zajmuje się interwencjami kryzysowymi i mediacjami w środowisku rodzinnym oraz szkolnym. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Pedagodzy:

mgr Alicja Balicka – surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii i logopedii. Zajmuje się diagnozą dzieci w młodszym wieku przedszkolnym, prowadzi terapię grupową i indywidualną dla dzieci z wadą słuchu, zna język migowy. Prowadzi również terapię z elementami zajęć wczesnego wspomagania i elementami terapii werbo-tonalnej.

mgr Barbara Borowska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła różnorodne formy samokształcenia. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Od wielu lat prowadzi działalność profilaktyczną, konsultując dzieci w przedszkolach. Bierze udział w Wojewódzkim Programie Profilaktyki Dysleksji Rozwojowej. Prowadzi na terenie PPP „Szkołę dla Rodziców” i „Klub dla Rodziców”.

dr Ewa Golbik – Madej – pedagog, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej, 3-letnie szkolenie z zakresu pracy z grupą (klasami, rodzicami, radami pedagogicznymi), 2-letnie szkolenie z pracy z rodziną, 3-letnie Studia Podyplomowe „Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii U. Śl. w Katowicach, 2-letnie Studia Podyplomowe „Podejście Systemowe w terapii Rodzin” w Zakładzie Terapii Rodzin Krakowskiej Fundacji Psychoterapii przy Clinicum Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ekspert krajowy ds. przemocy. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii, jest pod pod stałą superwizją. Ma na swym koncie liczne udziały i wystąpienia na konferencjach w kraju i za granicą, opublikowała 27 artykułów i recenzje w czasopismach naukowych.  Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z trudnościami i zaburzeniami zachowania oraz terapię moczenia nocnego dzieci o podłożu emocjonalnym oraz krótkoterminową terapię rodzin w kryzysach normatywnych. Realizuje szkolenia profilaktyczne dla klas oraz warsztaty dla rodziców.

mgr Justyna Kenig – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. Ukończyła półtoraroczne Studia Podyplomowe Terapii Patologii Zachowań. Zajmuje się udzielaniem pomocy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz zajęcia usprawniające efektywność uczenia się. Kieruje pracami praktyk studenckich na terenie Poradni.

mgr Krzysztof Koj – pedagog, pracuje w Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego. Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o specjalności pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii na Uniwersytecie Opolskim. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku szkolnym. Nieprzerwanie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności zawodowe. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment oraz certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny.

mgr Barbara Kosińska – nauczyciel dyplomowany; ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej. Brała udział w wielu konferencjach i szkoleniach. Zajmuje się konsultacją, diagnozą dzieci i młodzieży gimnazjalnej jak również prowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z FAS oraz wsparciem dla osób dotkniętych przemocą. Dodatkowo prowadzi zajęcia z zakresu skutecznych metod uczenia się. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment.

mgr Barbara Kustra – pedagog, nauczyciel dyplomowany,  pracownik Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego. Koordynator Zespołu ds. Dysleksji. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje zawodowe: nauczanie zintegrowane, resocjalizacja i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, terapia biofeedback, certyfikowany  terapeuta  Metody Instrumental Enrichment.

mgr Jadwiga Lesik – pedagog, pracownik Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego

mgr Jolanta Maćkowska – tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Rewalidacji niewidomych i niedowidzących, ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z wadami wzroku, słabo widzących i niewidomych, udziela porad w zakresie: informacji o pomocach optycznych, korzystania spoza wzrokowych form i metod uczenia się, udogodnień egzaminacyjnych przysługujących uczniom z dysfunkcją wzroku.

mgr Agata Otłowska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej oraz inne formy doskonalenia zawodowego, szczególnie dotyczące pracy z uczniem doznającym niepowodzeń szkolnych. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności dydaktyczno-wychowawczych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci z klas młodszych, mających problemy w początkowej nauce czytania i pisania, a także terapię grupową uczniów ze stwierdzoną dysortografią. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Instrumental Enrichment.

mgr Wioletta Paczuska – pedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta integracji bilateralnej. Ukończyła studia podyplomowe: Socjoterapia i Terapia Pedagogiczna, Integracja Sensoryczna oraz Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu). Prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i integracji bilateralnej, zajęcia grupowe wg Programu Ćwiczeń dr Sally Goddard, terapię ręki. Systematycznie wzbogaca swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

mgr Dorota Pniowska – pedagog, nauczyciel dyplomowany, koordynator Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce oraz problemami dotyczącymi nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi. Prowadzi zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz Terapię Ręki.  Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Logopedii oraz  Socjoterapii. Jest mediatorem w sprawach rodzinnych oraz Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny w klasie.

mgr Danuta Skarżeńska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik Sekcji Diagnostycznej Działu Szkolno – Młodzieżowego. Ukończyła wiele różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prowadzi terapię dzieci mających specyficzne problemy w poprawnym pisaniu oraz spotkania z rodzicami, realizując program „Szkoły dla Rodziców”.

mgr Elżbieta Wystep-Kolago – pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia pedagogiczne w KUL oraz podyplomowe studia z zakresu nauk o rodzinie i doradztwa zawodowego. W Poradni pracuje w Sekcji Terapeutycznej Działu Szkolno-Młodzieżowego. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną związaną z trudnościami w nauce, terapią pedagogiczną, doradztwem zawodowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz prowadzeniem warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Logopedzi:

mgr Iwona Krzywicka – koordynator Działu Logopedyczno-Medycznego. Pedagog, surdologopeda, neurologopeda, doradca zawodowy, terapeuta Biofeedback. I i II stopnia, nauczyciel dyplomowany Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną (dyslalia, ORM, zaburzenia komunikacji, niepłynność mowy, afazja) dzieci i młodzieży. Swoją opieką obejmuje również dzieci z zaburzeniami słuchu  z uwzględnieniem zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z Opóźnionym Rozwojem Mowy. W pracy wykorzystuje szereg różnych metod, m.in. metodę Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona i elementy muzykoterapii, różnorodne programy multimedialne. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Elżbieta Kubiak – logopeda, nauczyciel mianowany. Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową małych dzieci (2-6 lat). Pracuje jako wolontariuszka w „Klubie Afazja”.

mgr Katarzyna Kusz – pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Posiada złoty certyfikat Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Liderka i współzałożycielka ( z dr. M. Szalińską-Otorowską i D. Gabałą-Pustoszkin) Gliwickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów. Prowadzi terapię osób z następującymi zaburzeniami mowy : dyslalia, afazja, zaburzenia związane z nieprawidłową budową anatomiczną narządów artykulacyjnych.

mgr Aleksandra Łucka –pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie o specjalności pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu o specjalności Logopedia, a także Wczesne Wspomaganie Rozwoju z elementami Integracji Sensorycznej. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy
dzieci przed trzecim rokiem życia oraz w wieku przedszkolnym.

mgr Krystyna Sacher – Szafrańska – pedagog, neurologopeda. Zajmuje się zaburzeniami komunikacji i mowy na podłożu neurologicznym , anatomicznym i psychogennym. Specjalizuje się w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych u dzieci z (ASD) – zaburzeniami autystycznego spektrum, a także w zaburzeniach płynności mowy. Wykorzystuje w pracy również (AAC) alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe dla: dzieci autystycznych i młodzieży jąkającej się.

mgr Anna Piszczewska-Heins – logopeda, absolwentka Filologii Polskiej oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła także Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje z dziećmi od trzeciego roku życia w gliwickich przedszkolach i szkołach podstawowych. W Poradni prowadzi trening mowy oraz diagnozę i terapię zaburzeń mowy i Opóźnionego Rozwoju Mowy dzieci przed trzecim rokiem życia oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

mgr Magdalena Wojtowicz – pedagog-logopeda, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia na Uniwersytecie Opolskim, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, specjalizacja: terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim – Logopedia. Obecnie rozpoczęła Studia Podyplomowe w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacja – Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Działa w klubie „Afazja”, współautorka Mapy Logopedycznej Gliwic. W Poradni prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży.

Lekarz:

 • dr Barbara Latos

 

Administracja:

 • Maria Stefanik – starszy specjalista ds. administracji
 • mgr Wioletta Dymek – specjalista ds. administracji
 • mgr Małgorzata Fudal – specjalista ds. administracji
 • Beata Rusielewicz – specjalista ds. administracji

 

Księgowość:

 •   Jadwiga Przybyło – główna księgowa

 

Obsługa:

 • Teresa Bukowska
 • Joanna Loreńczyk
 • Barbara Mędrygał
 • Ewa Musioł
 • Jacek Graczyk

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności