« powrót

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie prowadzimy już od wielu lat. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie. Współpracowaliśmy już z wieloma uniwersytetami i szkołami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Opolskim, Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu i Gliwicach i innymi.

Czas trwania praktyk studenckich zależny jest od oczekiwań i preferencji uczelni. Często okres ten waha się od 2 do 6 tygodni.

Podstawowym celem praktyk studenckich jest poznanie od strony prawnej i praktycznej specyfiki pracy w Poradni. Praktyka daje możliwość do poznania roli Poradni w systemie oświaty, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Studenci mają okazję do obserwowania zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez pracowników. Poznają zasady przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne. Zapoznają się z procedurami działania zespołu orzekającego oraz zasadami wydawania orzeczeń i opinii.

 

Dokumenty niezbędne do odbycia praktyki dostarczane przez studenta z Uczelni:

 • skierowanie/wniosek, (oryginał) z imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów i określeniem czasu trwania praktyki w Poradni
 • umowa-zlecenie (w dwóch jednakowo brzmiących wersjach- oryginały)
 • informacja, co ma być warunkiem zakończenia praktyki w PPP i co ma być dokumentem podsumowującym jej odbycie-opinia, ocena słowna, uwagi o cechach osobowych i predyspozycjach do wykonywania zawodu
  w przyszłości itp.

 

Po zakończeniu praktyki dokumenty zostające w PPP:

 • skierowanie/wniosek
 • umowa – zlecenie – (drugi oryginał należy odesłać Uczelni)
 • kopia opinii o przebiegu praktyki – (oryginał zabiera student)

 

PRZEBIEG PRAKTYKI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GLIWICACH

Założenia ogólne:

 • Praktyka stanowi część procesu kształcenia nauczycieli i jest obowiązkowym zajęciem każdego studenta.
 • W okresie odbywania praktyki student zobowiązany jest stosować się do porządku i trybu pracy obowiązującego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Opiekun praktyk w porozumieniu z dyrekcją PPP wyznacza studentowi opiekuna merytorycznego praktyki.

Organizacja i przebieg praktyki:

 • Długość trwania praktyki i semestr jej odbycia określany jest przez uczelnię studenta we wniosku/skierowaniu dostarczonym przez studenta do PPP.
 • Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do kontaktu z opiekunem praktyk.
 • W dniu rozpoczęcia zajęć student zgłasza się do opiekuna merytorycznego praktyki w celu ustalenia kwestii organizacyjnych przebiegu praktyki.
 • Opiekun merytoryczny potwierdza w dzienniczku praktyk odbycie codziennych zajęć przez studenta.
 • Po zakończeniu praktyki opiekun merytoryczny wystawia studentowi zwięzłą opinię wraz z propozycją oceny końcowej.
 • Opinia powinna być rzeczywistym odzwierciedleniem stosunku studenta do przydzielanych mu zadań.
 • Zachowania praktykanta wskazujące na brak zaangażowania podczas praktyki powinno znaleźć odzwierciedlenie w opinii końcowej.

Współpracujemy wyłącznie ze studentami wysoko zmotywowanymi do poznania funkcjonowania placówki, dlatego przyjmujemy na praktyki ograniczoną ilość studentów (dwie osoby miesięcznie). Kandydatów na praktykantów i praktykantki zapraszamy na rozmowę po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą zajmującą się praktykami.

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z mgr Justyną Kenig (tel. 32 231-05-69) we wtorki w godzinach od 13.00 do 18.00

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności