« powrót

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej poradnia.gliwice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej poradnia.gliwice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-11.

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 30.03.2023 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych oraz treści w polskim języku migowym (PJM).
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego poradnia.gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Tarkota, adres poczty elektronicznej sekretariat@ppp.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-05-69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego poradnia.gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego poradnia.gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Gierymskiego 1

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Gierymskiego, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada podjazd dla wózków.

Informacja główna (recepcja) znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku nie  funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda dojeżdża do poziomu 1go piętra. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ulicy Gierymskiego.

W windach zastosowano powiadomienia głosowe.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik recepcji).

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników posługujących się językiem migowym (4 osoby) lub mailem sekretariat@ppp.gliwice.eu

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności