« powrót

Sekcja Terapeutyczna

OFERTA SEKCJI TERAPII
NA ROK SZKOLNY
2019 – 2020

Działania dla dzieci i młodzieży

Temat: grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży

Krótki opis:  kolejna edycja grupowej psychoterapii dla osób mających rozpoznanie medyczne lub zakwalifikowanych do tego typu terapii przez osoby prowadzące

Adresaci:  młodzież ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Czas: zajęcia odbywają się przez jeden semestr, co tydzień we wtorki od 15.00 do 16.00, początek zajęć październik 2019

Miejsce: PPP

Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Jolanta Sajkowska

 

Temat: „Rozwiń skrzydła”

Krótki opis:  grupa rozwoju osobistego dla młodzieży

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Czas: poniedziałki, co 2 tygodnie, przez cały rok szkolny

Miejsce:  PPP

Prowadzący: Mirosława Bubak, Magdalena Plich

 

Temat: „W zgodzie z emocjami”

Krótki opis:  grupa terapeutyczna

Adresaci: uczniowie klas V-VI

Czas: środy, przez cały rok szkolny

Miejsce:  PPP

Prowadzący: Mirosława Bubak, Magdalena Plich

 

Temat: „Pamięć i koncentracja uwag”

Krótki opis: zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Zajęcia prowadzone z dziećmi mają charakter ogólnorozwojowyi profilaktyczny.

Adresat: uczniowie klas 1-8  SP/1g

Czas: czwartek

Miejsce: PPP

Prowadzący: Wioleta Paczuska

 

Temat: Terapia Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne, po otrzymaniu lub dokonaniu  diagnozy

Krótki opis: Integracja sensoryczna jest jedną z metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

– umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności
z utrzymaniem równowagi);

– problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);

– opóźnionego rozwoju mowy;

– opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty
z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);

– nadpobudliwości psychoruchowej;

– nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;

– nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna);

Diagnoza Integracji Sensorycznej przeprowadza się ją podczas trzech–czterech spotkań. Zależy to od aktywności dziecka. Składa się z:

– wywiadu z rodzicami;

– kwestionariusza wypełnianego przez rodziców/opiekunów dotyczącego funkcjonowania dziecka w życiu codziennym;

– próby klinicznej (obserwacja dziecka w trakcie spontanicznej aktywności oraz w  sytuacjach  zadaniowych);

– testu południowo-kalifornijskiego mającego na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów  i  ich integracji;

– podsumowania diagnozy (omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń); rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz program terapii w formie pisemnej.

Adresat: uczniowie klasy 1-5

Czas: po ustaleniu z rodzicem

Miejsce: poradnia

Prowadzący : Wioleta Paczuska

 

Temat: Terapia Integracji Bilateralnej – zajęcia prowadzone indywidualnie lub grupowo

Krótki opis:  jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.  Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała. Jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, integracji odruchów, terapii pedagogicznej czy logopedycznej. Poprawa wymienionych funkcji otwiera drzwi do polepszenia osiągnięć w nauce, wyższej samooceny i pewności siebie, a to przekłada się na interakcje społeczne.

Co nam daje bilateralna integracja:

– świadomość swojego ciała / gdzie się zaczynam, a gdzie kończę/ i schemat ciała, orientację w przestrzeni;

– poprawia równowagę (statyczną, dynamiczną) i kontrolę postawy;

– wpływa na współpracę między półkulami;

– poprawia współpracę części ciała w płaszczyznach góra/dół, lewo/prawo, przód / tył;

– poprawia się pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu (motoryki dużej, małej i oralnej);

– automatyzację ruchów;

– wielozadaniowość jest znacznie łatwiejsza.

Integrację bilateralną polecamy dzieciom, młodzieży: ze specyficznymi trudnościami w nauce,  trudnościami emocjonalnymi, behawioralnymi, dzieciom, które pomimo dobrego poziomu poznawczego nie odnoszą sukcesów. Podczas diagnozy terapeuta ustala zakres problemów i zaburzeń w obrębie integracji bilateralnej. Na kolejnym spotkaniu przekazuje zestaw ćwiczeń, które należy wykonywać codziennie w domu. Następne spotkania odbywają się co 6 tygodni i mają na celu sprawdzenie postępów i zmian oraz dobór kolejnych ćwiczeń.

Adresaci: uczniowie klasy 1-8

Czas: po ustaleniu z rodzicem

Miejsce:  PPP

Prowadzący: Wioleta Paczuska

 

Temat: Trening pamięci i koncentracji

Krótki opis:  cykl 10 zajęć rozwijających funkcje niezbędne w uczeniu się – m.in. pamięć, koncentrację, percepcję wzrokową, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową

Adresaci:  uczniowie klas VII i VIII

Czas: poniedziałek godz. 16.30-18, co 2 tygodnie

Miejsce: PPP

Prowadzący: Elżbieta Wystep – Kolago

 

 

Temat: Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Krótki opis: Zajęcia socjoterapeutyczne, warsztatowe dla uczniów mające na celu doskonalenie umiejętności porozumiewania się oraz współpracy w grupie.

Adresaci: dzieci z kl. III – IV SP

Czas: wtorki, godz. 16-17 (zajęcia co tydzień)

Miejsce: PPP

Prowadzący: M. Tomaszewska psycholog, J. Kenig pedagog

 

 

 

Terapia grupowa dla dzieci z rodzicami

Krótki opis: zajęcia warsztatowe, ruchowe prowadzone w małej grupie.  Ukierunkowane na rozwój psychospołeczny i emocjonalny dziecka z równoczesnym doskonaleniem umiejętności wychowawczych rodziców.

Adresaci: dzieci z kl. I z rodzicem

Czas: wtorki godz. 15 – 16

Miejsce: PPP

Prowadzący: Małgorzata Tomaszewska

 

 

Temat: Trening Umiejętności Społecznych

Krótki opis: Zajęcia realizowane w formie indywidualnych zajęć treningowych
z uczniami, mające na celu rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych.

Adresat: uczniowie klas I-III SP

Miejsce: PPP

Osoba prowadząca: Mirosława Bubak

 

 

 

 

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice