« powrót

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudni psychologa.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudni od zaraz psychologa w pełnym wymiarze godzin (20)

 

Wymagania:
1. Ukończone studia psychologiczne (najlepiej z przygotowaniem pedagogicznym).
2. Doświadczenie (przynajmniej 2 lata) w pracy z dzieckiem lub młodzieżą.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Umiejętność nawiązywania kontaktów z małym dzieckiem, otwartość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
5. Obywatelstwo polskie.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych.
7. Pełne korzystanie z praw publicznych.
8. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
9. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa.
Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 2018r. o ochronie danych osobowych) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa,
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć pocztą lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno —Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Gierymskiego 1, lub drogą mailową (sekretariat@ppp.gliwice.eu) do dnia 28.09.2022r. do godziny 15.00.
Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 -231-05-69.
Stosunek pracy zostanie nawiązany na czas określony.

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności Tekst łatwy do czytania