« powrót

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudni psychologa w pełnym wymiarze godzin (20)

Wymagania:

 1. Ukończone studia psychologiczne (najlepiej z przygotowaniem pedagogicznym).
 2. Doświadczenie (przynajmniej 2 lata) w pracy z dzieckiem lub młodzieżą.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność nawiązywania kontaktów z dzieckiem, otwartość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 7. Pełne korzystanie z praw publicznych.
 8. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
 9. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 2018r. o ochronie danych osobowych) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć pocztą lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno —Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Gierymskiego 1, lub drogą mailową (sekretariat@ppp.gliwice.eu) do dnia 07.06.2023r. do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 -231-05-69.

Stosunek pracy zostanie nawiązany od 01.09.2023r. na czas określony.

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności Tekst łatwy do czytania