« powrót

Konkurs plastyczny „Lek na lęk”

Regulamin konkursu plastycznego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z gliwickich przedszkoli i szkół do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Temat konkursu: „Lek na lęk.”

Organizator konkursu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres: 44-100 Gliwice
ulica Warszawska 35A
telefon (32) 231 05 69

Akcja przynoszenia (do sekretariatu Poradni) lub nadsyłania prac konkursowych i zgłoszeń do konkursu prowadzona jest przez wyżej wymienioną instytucję i trwa  od 20 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 roku.

Konkurs jest prowadzony w siedzibie Organizatora.

Prace należy przygotować techniką dowolną w formacie A3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
Na odwrocie praca powinna zawierać następujące dane autora:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Przedszkole lub Szkoła
  • Klasa
  • Telefon kontaktowy

W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, a także za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna osoby niepełnoletnie.

Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego pracy w galerii konkursowej umieszczonej na terenie Poradni oraz w innych celach promocyjnych Poradni. Uczestnik wyraża nieodwołalnie zgodę na to, że jego imię i nazwisko będą używane, jako identyfikacja autora w konkursie.

Za jakiekolwiek publikowane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Gliwicach prac zgłoszonych do konkursu autorowi nie przysługuje honorarium, na co przystępując do konkursu uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę.

Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci zawartych tam klauzul oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem konkursu i jego akceptacją. Karta zgłoszeniowa winna być wypełniona w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w konkursie nadesłanego zgłoszenia.

Złożenie lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej i prac jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona do konkursu praca jest autorstwa uczestnika konkursu i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.

Zabronione jest składanie prac niezgodnych z dobrymi obyczajami, motyw na pracy nie może być sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami kultury międzyludzkiej- takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora.

Prace rozpatrywane będą przez komisję konkursową wskazaną przez Organizatora w trzech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):

  1. 4-7 lat
  2. 8-11 lat
  3. 12-19 lat

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora.

Jako, że konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji „Okiełznać niemożliwe – zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku w auli Gliwickiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Okrzei prace plastyczne będą eksponowane także w czasie jej trwania.

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na w/w konferencji.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.poradnia.gliwice.pl

 

Karta zgłoszeniowa – do pobrania

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice