« powrót

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudni psychologa do Działu Przedszkolnego w pełnym wymiarze godzin (20)

Wymagania:

 1.  Ukończone studia psychologiczne (najlepiej z przygotowaniem pedagogicznym).

 2.  Doświadczenie (przynajmniej 2 lata) w pracy z dzieckiem .

 3.  Umiejętność pracy w zespole.

 4.  Umiejętność nawiązywania kontaktów z dzieckiem, otwartość i kreatywność w rozwiązywaniu problemów.

 5.  Obywatelstwo polskie.

 6.  Pełna zdolność do czynności prawnych.

 7.  Pełne korzystanie z praw publicznych.

 8.  Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

 9. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 2018r. o ochronie danych osobowych) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć pocztą lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno —Pedagogicznej w Gliwicach, ul. Gierymskiego 1, lub drogą mailową (sekretariat@ppp.gliwice.eu) do dnia 07.06.2024r. do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 -231-05-69.

Stosunek pracy zostanie nawiązany od 01.09.2024r. na czas określony.

Logo

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności ETR - tekst łatwy do czytania i rozumienia Standardy ochrony małoletnich