bip

Home » Historia

W 1961 roku doszło do oficjalnego otwarcia w gliwickim Ratuszu Poradni Psychologicznej, jako oddziału terenowego Wojewódzkiej Poradni Psychologicznej w Katowicach. Samodzielnym pracownikiem i osobą, która zapoczątkowała historię poradni była mgr Sławomira Błaszczuk (obecnie lekarz psychiatra). Drugim psychologiem i kierownikiem Poradni od roku szkolnego 1962/63 była mgr Krystyna Walichiewicz (psycholog).

 

1 września 1966r. z połączenia oddziałów terenowych z równolegle funkcjonującymi społeczno-wychowawczymi poradniami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstały Poradnie Wychowawczo-Zawodowe. Poradnia w Gliwicach była podzielona na działy: przedszkolny, szkolnyi orientacji zawodowej. W tym okresie psycholodzy i pedagodzy Poradni, oprócz diagnozowania i pracy w ośrodku selekcyjnym kwalifikującym dzieci do szkół specjalnych, pracowali w środowisku szkół, przedszkoli i innych placówek naszego miasta. Poprzez stałe i systematyczne spotkania na konferencjach dyrektorów wypracowano metody pracy z uczniami zdolnymi bądź mającymi trudności w nauce.

 

W 1974r. dyrektorem Poradni została mgr Maria Szaluś (pedagog). Był to czas wprowadzania „dziesięciolatki”, czyli wdrażania reformy oświaty, a Poradnie Wychowawczo-Zawodowe zobligowano do pomocy we wprowadzaniu założeń reformy. Pracownicy Poradni pomagali nauczycielom przy wprowadzaniu nauki czytania i pisania w oddziałach „0”, opracowywali programy wspierające rozwój dzieci, organizowali szkolenia dla nauczycieli, a także pomagali nauczycielom w tworzeniu zespołów dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych.

 

W 1976r. Poradnia zmieniła lokal – przeniesiono ją na ulicę Średnią 10. W roku 1984, po przejściu mgr Marii Szaluś na stanowisko dyrektora Okręgowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Katowicach, dyrektorem gliwickiej Poradni została mgr Wiktoria Gomolla (psycholog). W latach jej kadencji Poradnia kontynuowała pracę na rzecz dzieci, ich rodziców oraz placówek oświatowych. W tym okresie zwiększyła się liczba pracowników pedagogicznych w Poradni. Pedagodzy i psycholodzy wtedy zatrudnieni stanowią dziś doświadczone grono specjalistów pomagających dzieciomi młodzieży gliwickich placówek.

 

W 1986r. Poradnią zaczęła kierować mgr Urszula Suś-Marek (pedagog). Przełom lat osiemdziesiątych to okres wyżu demograficznego, ogromne przeładowanie szkół, praca na trzy zmiany. W okresie tym w Gliwicach było około 40 szkół podstawowych i ponad 60 przedszkoli. Poradnia na bieżąco organizowała spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, omawiając problemy wynikające z pracy Poradni i przybliżając działalność Poradni. Za czasów dyrektor Urszuli Suś-Marek powstała w Poradni pierwsza duża sala terapii w miejscu dawnego pokoju socjalnego.

 

W roku 1990 dyrektorem Poradni została mgr Elżbieta Wawrzynek (psycholog). W tym czasie zmieniono organizację wewnętrzną Poradni – utworzono nowe działy: młodzieżowy, zawodowy i profilaktyki uzależnień, powołano do życia kilka świetlic socjoterapeutycznych, na szeroką skalę prowadzono terapię pedagogiczną dzieci dyslektycznych, przeprowadzono liczne szkolenia dla nauczycieli. W marcu 1993 r. Poradnia przeprowadziła się do wyremontowanego lokalu przy ul. Zwycięstwa 13, zyskując tym samym większą ilość gabinetów dla pracowników, salę narad i dużą salę terapii.

 

25 października 1993r. decyzją Kuratorium Oświaty w Katowicach Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Placówka została doposażona w pierwszy komputer, telewizor i wideo.
W 1995 r. dyrektorem Poradni została mgr Helena Stolarczyk (pedagog). Poradnia nadal rozwijała działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną. Prowadzone były świetlice socjoterapeutyczne, organizowano liczne konferencje, szkolenia, warsztaty, prelekcje, wykłady dla nauczycielii rodziców, rozwijała się współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, sądem, policją i innymi instytucjami. Na terenie Poradni przeprowadzono we współpracy z WOM roczny kurs doskonalący dla nauczycieli „Terapia pedagogiczna”, zainicjowany i przygotowany do realizacji przez poprzednią dyr. Elżbietę Wawrzynek. Po raz pierwszy zorganizowano spotkanie z przedstawicielami szkół integracyjnych w celu wspólnego kwalifikowania dzieci do klas integracyjnych.

 

W sierpniu 2000 r. Poradnia przeprowadziła się do nowego lokalu na ul. Warszawską 35 A, w którym funkcjonuje do dziś, a dyrektorem została mgr Elżbieta Wawrzynek (psycholog). Poradnia działała poprzez: Dział Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju i Funkcji Rodziny, Dział Diagnozy i Terapii Dziecka z Wadą Mowy, Słuchu lub Wzroku, Dział Szkolny, Dział Młodzieżowy oraz Dział Kierowania. W tym czasie udało się pozyskać nowoczesne pomoce do diagnozy i terapii. Wyposażone zostały sale terapeutyczne, gabinety pracowników, czynione były starania wyposażenia Poradni w komputery. Skrócił się czas oczekiwania na wizytę w Poradni. Pracownicy Poradni organizowali akcje promujące placówkę w środowisku lokalnym (np. „Dni Otwarte”, konsultacje dla osób zainteresowanych, festyn na Placu Krakowskim „Tu jesteśmy, tu żyjemy”). Działała specjalistyczna świetlica terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami zachowania, powołany został Punkt Pomocy i Terapii Ofiarom Przemocy i Punkt Interwencyjny dla udzielania pomocy w szczególnie trudnych przypadkach, wymagających natychmiastowych działań. Poradnia ściśle współpracowała z instytucjami pomagającymi dzieciom i rodzinie. Zaobserwowano, że coraz więcej rodziców zaczęło trafiać do Poradni bez pośrednictwa szkoły, czując potrzebę kontaktu ze specjalistą i oczekując pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych. Zainicjowano systematyczne szkolenia i warsztaty dla rodziców: Szkoła dla Rodziców i Klub dla Rodziców, których spotkania kontynuowane są do dzisiaj. W tym czasie przeprowadzono też generalny remont budynku Poradni, tworząc nowe gabinety i dzisiejszą salę konferencyjną.

 

W marcu 2004r. dyrektorem Poradni został mgr Artur Kulig (pedagog).
Nowy dyrektor przyjął następujące priorytety swojej pracy:

 • Rozpoznawanie potrzeb środowiska społecznego – prowadzono badania sondażowe rozpoznające potrzeby pedagogów i psychologów szkolnych oraz szkół w zakresie współpracy z Poradnią; we współpracy z gliwickim środowiskiem logopedycznym stworzono Mapę Logopedyczną Gliwic. przedstawiającą stan opieki logopedycznej w mieście; zainicjowano przeprowadzanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej współpracy Poradni ze środowiskiem.
 • Podnoszenie jakości realizowanych przez Poradnię zadań wyznaczonych przez MEN – w ramach podnoszenia jakości pracy Poradni podniesiona została jakość diagnozy, opiniowania oraz orzecznictwa; zakupiono baterie testów do diagnozy osobowości i emocji; doprowadzono do realizacji przyjęcia sprzętu komputerowego z Funduszu Europejskiego; doposażono salę konferencyjną w sprzęt multimedialny; Poradnia została przyłączona do Internetu, stworzona została strona www Poradni; na bieżąco doposażane były gabinety specjalistów.
 • Integracja środowiska pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów, nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołami – organizuje się spotkania grup wsparcia dla psychologów i nauczycieli wspomagających klas integracyjnych przy Poradni działa Gliwicki Zespół Doskonalenia Logopedów, funkcjonujący w strukturach Polskiego Towarzystwa Logopedycznego; udzielane jest wsparcie merytoryczne w organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli; Poradnia ma swój udział w doskonaleniu zawodowym pedagogów szkolnych.
 • Wzmacnianie funkcji rodziny – w Poradni i poza nią organizowane są systematycznie warsztaty edukacyjne z zakresu umiejętności wychowawczych; rodzice zapraszani są do współuczestniczenia w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych; w Poradni powstał zespół do spraw psychoterapii, który między innymi zajmuje się pomocą terapeutyczną dla rodzin i jest systematycznie superwizowany przez certyfikowanego Superwizora.

 

 

Pracownicy PPP wygrali konkurs w ramach projektów unijnych i uzyskali dofinansowanie z EFS.  Projekt realizowano na terenie gliwickich szkół.
W tym okresie rozwinęła się w Poradni działalność wolontariatu, przyjmowano wielu wolontariuszy mogących zapoznać się z naszą pracą i nabrać doświadczenia w pomaganiu dzieciom i młodzieży. Organizowane były liczne konferencje dla nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz lekarzy. Na szczególną uwagę zasługują konferencje o zasięgu ponadlokalnym, a nawet ogólnopolskim, organizowane w gliwickiej auli Jana Pawła II:

 • „Moje życie w świecie słyszących”,
 • „Dziecko z ADHD – integracja oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych”,
 • „Całościowe zaburzenia rozwoju. Od autyzmu do ekstrawagancji”.

 

Był to również czas, w którym kilka koleżanek odeszło na emeryturę: Wiktoria Gomolla, Ewa Kozłowska-Szymik, Helena Stolarczyk, Małgorzata Szalińska-Otorowska, Irena Jaśniok, Irena Niemiec i Elżbieta Wawrzynek.
Z większością z nich Poradnia utrzymuje stały kontakt.

 

W 2009r. dyrektorem Poradni została mgr Grażyna Barczyk (pedagog). Kontynuowano różnorodne formy pracy, takie jak: diagnoza, terapia indywidualna i grupowa o różnorodnej tematyce, konsultacje i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz rodziców, a także konferencje dla nauczycieli i lekarzy. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. We współpracy z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym zorganizowano konferencję pt. „Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, a wymiernym efektem była publikacja pokonferencyjna, zawierająca wykaz dostosowań dla poszczególnych grup uczniów. W auli Jana Pawła II odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja pt. „Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko…”.

 

W tym czasie kontynuowano działania związane z doposażeniem gabinetów w nowe pomoce do diagnozy i terapii, a także podejmowano kolejne kroki w zakresie remontu placówki. Poszczególne Działy Poradni organizowały Dni Otwarte dla środowiska lokalnego. W październiku 2010r., na podstawie rozporządzenia MEN została przeprowadzona ewaluacja naszej Poradni. Dotyczyła ona czterech obszarów pracy Poradni:

 • efektów działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • procesów zachodzących w placówce,
 • funkcjonowania placówki w środowisku lokalnym,
 • zarządzania placówką.

 

Stopień realizacji ww zadań sprawdzali wizytatorzy. We wszystkich obszarach ocena kształtowała się na poziomach B lub A, czyli praca została oceniona bardzo wysoko.
Obecnie działają w Poradni zespoły zadaniowe do spraw:

 • dysleksji rozwojowej,
 • psychoterapii,
 • profilaktyki,
 • ewaluacji,
 • promocji Poradni,
 • doradztwa zawodowego,
 • wspierania rozwoju małego dziecka.

 

Przez wszystkie lata funkcjonowania Poradni jej pracownicy brali udział w wielu specjalistycznych szkoleniach własnych oraz ciekawych szkoleniach ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli.
Oprócz standardowej działalności Poradni pracownicy mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych spotkaniach z okazji Dnia Nauczyciela oraz wycieczkach, np. na Słowację, w Tatry, do Wisły i Rajczy, do Pragi.

 

 

Od 01.09. 2014 r. dyrektorem Poradni jest mgr Agnieszka Wilczyńska. Priorytetami pracy Poradni zostały ustalone :

 • zwiększenie liczby form współpracy z rodzicami jako poszerzenie oferty pomocy dla dzieci – konferencje, Dni Otwarte, warsztaty poza Poradnią, kluby, Grupy wsparcia,
 • dalsze podwyższanie poziomu merytorycznego pracy Poradni  – szkolenia, specjalizacje pracowników,
 • polepszenie bazy terapeutycznej i diagnostycznej Poradni –pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.